عضو هیات مدیره بانک ملت

عضو هیات مدیره گروه مالی ملت

مشاور منابع انسانی بانک ملت از سال 90 الی 95

عضو هیأت مدیره و معاون اداری و مالی شرکت سهامی بیمه ایران

عضو هیأت مدیره و معاون فنی شرکت بیمه آسیا

عضو هیات مدیره بیمه ما از سال 90 الی 91

نایب رئیس هیأت مدیره شرکت بیمه امید

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناس رسمی دادگستری