مدیر عامل و موسس شرکت صنایع چرم درسا

خالق برند معتبر «درسا»