در دنیای کسب و کار امروزی چالش ها و تهدید های فراوانی وجود دارد که تجربه به تنهایی نمی تواند پاسخگو آن ها باشد از طرفی همه چیز آن قدر سریع می گذرد که فرصت کافی برای کسب تجربه جدید نمی ماند از این رو دانش کاربردی و مهارت لازم برای مواجه با این مسائل کسب و کار می تواند در بهبود وضعیت موجود موثر باشد و به روند بهبود آن سرعت بخشد.

انجمن ملی مدیریت کسب و کار راهبرد ایرانیان با ارائه دانش کاربردی و مهارت های لازم از طریق برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مدیریت کسب و کار توانسته در بهبود وضعیت موجود موثر واقع شود.