پاره ای از سوابق:
• مشاور ارشد در موسسه مشاوره مديريت INTERACT در امريكا و همكار دكتر راسل ايكاف بنيانگذار "OR " و همچنين " رويكرد سيستمي ".
• از بنيانگذاران سازمان مديريت صنعتي و معاون مدير عامل در سه دهه آغاز آن – و همچنين طراح، مدير و عضو هيئت علمي برنامه " فوق ليسانس مديريت اجرايي " در اين سازمان.
• كارشناس توسعه صنعتي درسازمان بين المللي يونيدو (UNIDO).
• طراح و از اساتيد كارگاه " برنامه‌ريزي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در سطح ملي " در دانشگاه لندن (DICE) و محقق پروژه " دموكراسي صنعتي " در دانشگاه آكسفورد. 
• نمايندگي ايران در طراحي برنامه‌هاي توسعه صنعتي آسيا در سازمان بهره‌وري آسيايي در ژاپن.
• همكار پروفسور ديويدمك كللاند رئيس دانشكده روانشناسي هاروارد و مربي كارگاه 
" پرورش انگيزش كارآفريني "ACHIEVEMENT MOTIVATION و انتقال آن به سازمان مديريت صنعتي ايران و همچنين به مركز توسعه مديريت لهستان.
• طراحي، مديريت، و تدريس در بيش از 100 طرح توسعه مديريت و تدريس رسمي و غيررسمي در ايران، آمريكا، انگلستان و كانادا.
• PMD از دانشگاه هاروارد - دوره مهندسي صنعتي شركت نفت - مهندسي مديريت دانشگاه رنسلر آمريكا - فوق ليسانس علوم اجتماعي ايران - تحقيق در مديريت توسعه صنعتي دانشگاه آكسفورد (برنامه دكتراي كالج سن كاترين).