دوره بازرگانی و روابط بین الملل

با توجه به وضعیت "روابط بین الملل" فعلی کشور بسیاری از کسب و کار های فعال در تجارت بین الملل دچار چالش های زیادی شدند. همچنین کسب و کار هایی هستند که همین شرایط را فرصتی مناسب می دانند برای ورود به "بازار بین الملل".

دوره "بازرگانی و تجارت بین الملل" تعریف گردید تا رهنمودهای لازم برای فعالیت در عرصه بین الملل را در اختیار مدیران ایران زمین قرار دهد.

محتوای دوره بازرگانی و تجارت بین الملل

  • مفاهیم حقوق تجارت بین الملل
  • مکاتبات و قراردادهای بازرگانی 
  • سازوکار فرآیند های مالی بین المللی
  • روش های پرداخت خارجی و اعتبارات اسنادی
  • اصول حمل و نقل بین المللی
  • اسناد بازرگانی خارجی و الزامات آن
  • امور گمرکی و مراحل واردات و صادرات

 هدف: بهبود روابط تجاری کسب و کارهای ایرانی در عرصه بین الملل و آماده سازی کسب و کارهایی قصد ورود به بازار بین الملل را دارند.