این کتاب مقدمه ای از معضلات حقیقی و روز مسئولیت اجتماعی شرکت ها را از دیدگاه جهانی بازگو می کند و توسط یک تیم حرفه ای از متخصصانی تالیف شده که افراد را از طریق مضامینی کلیدی همچون استراتژی، ارتباطات و حاکمیت راهنمایی می کند. همچنین شامل فصل هایی است که به موضوعات مهم مانند حقوق بشر، مبارزه با فساد، حقوق کار و محیط زیست اختصاص یافته است.