این کتاب در مورد شرکت های سایز کوچک و متوسط است، شرکت هایی که در امور جوامع شان مشارکت می کنند، مدیران دوراندیش که چیزی از آنها نشنیده ایم، مدیرانی که ثروتمند و خوشحال اند. این ها داستان ها واقعی از مسئولیت اجتماعی شرکت هاست که کتاب بر اساس آن بنا شده است.
در این کتاب پیتر مایلئوسکی به ما می گوید چرا و چطور  شما به شخصه می توانید احساس خوبی داشته باشید و کارها را به درستی انجام دهید به وسیله انجام دادن کارهای خوب. او با علاقه مندی بسیار اعتقاد دارد که این امور راز رضایت شخصی و همینطور موفقیت در کسب و کار است هستند.