بازاریابی محتوای حماسی: چگونه می توان یک داستان متفاوت را بیان کرد و با بازاریابی کمتر، مشتری های بیشتری کسب کرد.

در این کتاب یکی از متخصصان مشهور بازاریابی محتوا، جوی پولیزی، توضیح میدهد که چطور چشم انداز و مشتریان را به وسیله ی تولید اطلاعات و محتوا که آنها واقعا می خواهند با آن مشارکت داشته باشند، ترسیم کنیم. در دنیای امروز بیش از این نمی توانیم مشتریانمان را با محتوا هایی که اصلا به آنها اهمیت نمیدهند، اذیت کنیم.