کارگاه نقش مسئولیت اجتماعی سازمان ها در کاهش هزینه های شرکت و افزایش بهره وری از منابع سازمان:

 

"مسئولیت اجتماعی سازمان ها" مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد.

 

عمدتا این تصور وجود دارد که "مسئولیت بیشتر یعنی صرف انرژی و هزینه های بیشتر" در حالی که بخش عمده ای از مسائل پایه مسئولیت اجتماعی سازمان ها برمی گردد به کارهایی که نباید انجام گیرند و در عین حال اصلاح اموری که انجام دادن آنها سبب منافع دراز مدت سازمان و جامعه ای که در تعامل با آن می باشد، است.

 

محتوای کارگاه نقش مسئولیت اجتماعی سازمان ها در کاهش هزینه های شرکت و افزایش بهره وری از منابع سازمان:

 

  • ارائه 13 راهکار کارآمد در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان ها  جهت کاهش هزینه های سازمان
  • هدف گذاری اختصاصی جهت افزایش دراز مدت بهره وری از منابع 
  • ارائه مفاهیم توسعه پایدار و همگام سازی با فرایند های عملیاتی سازمان

 

دستاورد های کارگاه نقش مسئولیت اجتماعی سازمان ها در کاهش هزینه های شرکت و افزایش بهره وری از منابع سازمان:

 

  • کاهش پنج درصدی هزینه های شرکت (در صورت صحت انجام راهکار ها)
  • طراحی فرایند های لازم جهت اقدامات مرتبط یا دستیابی به اهداف بلند مدت سازمان
  • همسوسازی شرایط استفاده از منابع با اصول توسعه پایدار

 

هدف از این کارگاه ترغیب کسب و کار ها به رعایت اصول توسعه پایدار و اجرای اقدامات موثر در زمینه مسئولیت اجتماعی سازمان ها می باشد.