دوره برنامه ریزی استراتژیک

به طور قطع هر سازمانی برای "ماموریت" خاصی در نظر گرفته شده است و این ماموریت هدف خاصی را دنبال می کند. از سویی تمام کارهای انجام شده توسط هر سازمان بر این "هدف" خاص متمرکز شده است و باید منابع داخلی و محیط خارجی خود را به گونه ای تنظیم کند که هدف در زمان انتظار منطقی به دست آید.

 

"برنامه استراتژیک" نقشه ای است که مسیر رسیدن به اهداف را مشخص می کند تضمین می کند که اهداف تعیین شده، مسائل اصلی مشخص شده، زمان و منابع چرخش داده شده،محیط داخلی برای رسیدن به اهداف تعیین شده، پیامدها و تطابق نتایج حاصل شده و سازمان همچنان نسبت به تغییرات خارجی انعطاف پذیر خواهد بود. 

 

محتوای دوره برنامه ریزی استراتژیک:

 

  • مفاهیم مدیریت استراتژیک
  • پارادایم ها، مکاتب و رویکردهای مدیریت استراتژیک 
  • فرآیندهای مدیریت استراتژیک
  • ابزارهای تحلیل وضعیت سازمان
  • تدوین برنامه استراتژیک
  • پیاده سازی، اجرا و کنترل برنامه استراتژیک عملیاتی

هدف: پرورش مدیرانی استراتژیست که قادرند برنامه عملیاتی سازمان را طراحی، اجرا و کنترل نمایند و سازمان را در جهت اهداف بلند مدت خود هدایت کنند.