کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی سازمانی ویژه کارشناسان مراکز خدمات اجتماعی مناطق 22 گانه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان رفاه خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران،  دبیرخانه مسئولیت اجتماعی سازمانی در راستای اجرای «نظام‌نامه مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شهر تهران» که از مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در سال 96 می‌باشد؛ دومین کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی سازمانی ویژه کارشناسان در سال 98 را برپا کرد.

این مصوبه شامل دستورالعمل اجرایی برنامه ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی سال 1398 بوده است. در این راستا کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی سازمانی با هدف ارتقای دانش کارشناسان مراکز خدمات اجتماعی مناطق 22 گانه شهرداری تهران در روز چهارشنبه 17 مهر 1398 در محل مجتمع شهید حبیب غنی‌پور با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 10 و سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

در این کارگاه که با حضور یکی از مجرب‌ترین اساتید حوزه مسئولیت اجتماعی برپا شد، ضمن مرور ادبیات موضوع مسئولیت اجتماعی سازمانی و تجارب سایر کشورها مفاهیم مرتبط با موضوع پایداری شرکتی مورد بررسی قرار گرفت.