کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی

کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی سازمانی ویژه کارشناسان مراکز خدمات اجتماعی...


دوره برنامه ریزی استراتژیک

به طور قطع هر سازمانی برای ماموریت خاصی در نظر گرفته شده است و این...


کارگاه مسئولیت اجتماعی

نقش مسئولیت اجتماعی سازمان ها در کاهش هزینه های شرکت و افزایش بهره وری از...


دوره مقدماتی بورس و سرمایه گذاری (کوتاه مدت)

بازار سرمایه، خرید و فروش سهام همواره به عنوان یکی از گزینه های "سرمایه گذاری"...


دوره بازرگانی و تجارت بین الملل

با توجه به وضعیت "روابط بین الملل" فعلی کشور بسیاری از کسب و کار ها...