مدیریت استراتژی

در این کارگروه استراتژی های متداول و به روز و رایج در سازمانها بررسی و تحلیل می گردد.


مدیریت بازاریابی

این کارگروه به شیوه های متنوع بازاریابی و افزایش سهم بازار یک کسب و کار می پردازد


مدیریت برند

شیوه های برندسازی، روش های نگهداری یک برند در اذهان و مسائلی از این قبیل در این کارگروه بررسی می گردد.


منابع انسانی

در این کارگروه به منابع انسانی که یکی از پایه‌های اساسی موفقیت یک سازمان می باشد پرداخته می شود


آینده پژوهی

در این کارگروه تمرکز بر آینده پژوهی و روش‌ها و رویکردهای آن می باشد.


رهبری

در این کارگروه شیوه های مختلف رهبری تحلیل می گردد


مدیریت مالی و سرمایه گذاری

در این کارگروه سرفصلهای های مختلف مالی و سرمایه گذاری جهت اداره بهتر کسب و کار تشریح و ارائه راهکار خواهد شد


کارآفرینی

در این کارگروه کارآفرینی و معضلات این حوزه تحلیل و بررسی می گردد


مدیریت فروش

در این کارگروه چالشهای مربوط به فروش محصول تحلیل می گردد.


اقتصاد

در این کارگروه سرفصلهای علم اقتصاد در ارتباط با مدیریت کسب و کار تحلیل می گردد.


مدیریت فرهنگ

در این کارگروه شیوه های تحول فرهنگی، تعالی سازمانی و فرهنگ سازی جهت بهبود کسب و کار بررسی می گردد.


مدیریت دانش

در این کارگروه نحوه تولید دانش، به روز رسانی و نحوه ذخیره سازی و سهولت دسترسی و تعریف سطوح دسترسی به آن در سازمان بررسی و تحلیل می گردد.


مدیریت زنجیره تامین

در این کارگروه زنجیره تامین بررسی، تحلیل و بهینه سازی خواهد شد


مدیریت انرژی

در این کارگروه روشهای بهینه سازی و مدیریت انرژی بررسی می گردد


مدیریت آموزش

در این کارگروه مدیریت آموزش بررسی و تحلیل می شود


مدیریت ساختار و فرایندها

در این کارگروه ضمن بررسی نحوه گردش داده ها و اطلاعات در سازمان و تحلیل فرایندها، طرح پیشنهادی مناسب برای بهینه نمودن این روالها ارائه می گردد.


بهره وری و کیفیت

در این کارگروه ضمن بررسی و تحلیل سیستم، عارضه یابی لازم صورت گرفته و روشهای بهبود کیفیت یا افزایش بهره وری پیشنهاد می گردد


مدیریت پروژه

در این کارگروه، مدیریت پروژه، روشهای به روز و متداول در جهان، مدیریت مسیر بحرانی و سایر معضلات موجود در این فرایند بررسی و تحلیل می گردد.